Nadzor

Stručni nadzor

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavlja stručni nadzor nad sprovođenjem Zakona o elektronskim komunikacijama, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona preko nadzornika za elektronske komunikacije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom.